04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, офіс 609
Facebook LinkedIn

Виклик на допит. Як діяти.

За результатами проведення довгоочікуваної реформи поліції, органів прокуратури і не забором, судової гілки влади, представникам бізнесу не стало жити легше, кримінальні провадження збільшуються в геометричній прогресії, а якість їх розслідування стрімко падає.

Незважаючи на таку сумну тенденцію, слідчі продовжуючи створювати видимість розслідування кримінальних проваджень, часто зловживають правом виклику свідка, якому не завжди можуть бути відомі обставини, які підлягають доказуванню.

З метою упередження даних випадків, Адвокатське бюро пропонує короткий алгоритм дій, які повинен дотримуватися слідчий і на які, повинен звернути увагу потенційний свідок.

Свідком є фізична особа, якій відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, і яка викликана для давання показань.

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. У кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

 • подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);
 • винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;
 • вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;
 • обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом’якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;
 • обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;
 • обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

Тобто свідком може бути будь-яка фізична особа: директор, заступник директора, головний бухгалтер, працівники бухгалтерії та фінансово відділу, як підприємства щодо якого відкрито кримінальне провадження, так і його контрагента.

Допит свідка – слідча дія.

На допит можуть викликати слідчий, прокурор та оперативний працівник, але за дорученням слідчого.
Зазначені особи вправі викликати свідка за ТРИ ДНІ шляхом вручення:
повістки про виклик (вручається свідку працівником органу зв’язку, слідчим, прокурором та оперативним працівником, не помічником слідчого, не стажистом, тощо);
надіслання її поштою (з повідомленням про вручення);
електронною поштою (пошта має бути особистого користування та зазначатися як офіційна на сайті та інших відкритих джерелах чи\або корпоративна);
факсимільним зв’язком (особисто свідку, в разі наявності та підтвердження номеру факсу у осіб, які відправляють);
здійснення виклику по телефону (підтвердження виклику є особистий номер телефону свідка, який зазначається поряд з іншим у відкритих джерелах (на сайті, в соціальних мережах, тощо));
телеграмою.
ВИКЛИКИ ЧЕРЕЗ СМС ПОВІДОМЛЕННЯ ТА ПО СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗАКОНОДАВСТВОМ.
У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім’ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.У повістці про виклик повинно бути зазначено:

 • прізвище та посада слідчого, прокурора, слідчого судді, судді, який здійснює виклик;
 • найменування та адреса суду або іншої установи, до якої здійснюється виклик, номер телефону чи інших засобів зв’язку;
 • ім’я (найменування) особи, яка викликається, та її адреса;
 • найменування (номер) кримінального провадження, в рамках якого здійснюється виклик;
 • процесуальний статус, в якому перебуває викликана особа;
 • час, день, місяць, рік і місце прибуття викликаної особи;
 • процесуальна дія (дії), для участі в якій викликається особа;
 • наслідки неприбуття особи за викликом із зазначенням тексту відповідних положень закону, в тому числі можливість застосування приводу, та здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

В разі відсутності зазначених реквізитів Ви маєте право не отримувати повістку або повідомити про невідповідність її вимогам КПК України.Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:

 • затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
 • обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
 • обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
 • відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
 • тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
 • смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
 • несвоєчасне одержання повістки про виклик;
 • інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Якщо свідок, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб – у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора або застосовано привід.

ПЕРЕД ДОПИТОМ слідчий, прокурор, у ОБОВЯЗКОВОМУ порядку роз’яснюють свідку його права:

 • знати, у зв’язку з чим і в якому кримінальному провадженні він допитується;
 • користуватися під час давання показань та участі у проведенні інших процесуальних дій правовою допомогою адвоката.
 • відмовитися давати показання щодо себе, близьких родичів та членів своєї сім’ї, що можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні ним, близькими родичами чи членами його сім’ї кримінального правопорушення.
 • давати показання рідною або іншою мовою, якою він вільно володіє, і користуватися допомогою перекладача;
 • користуватися нотатками і документами при даванні показань у тих випадках, коли показання стосуються будь-яких розрахунків та інших відомостей, які йому важко тримати в пам’яті;
 • на відшкодування витрат, пов’язаних з викликом для давання показань;
 • ознайомлюватися з протоколом допиту та заявляти клопотання про внесення до нього змін, доповнень і зауважень, а також власноручно робити такі доповнення і зауваження;
 • заявляти клопотання про забезпечення безпеки у випадках, передбачених законом;
 • заявляти відвід перекладачу.

Та обов’язки:

 • прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду;
 • давати правдиві показання під час досудового розслідування та судового розгляду;
 • не розголошувати без дозволу слідчого, прокурора, суду відомості, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються (здійснювалися) під час нього, і які стали відомі свідку у зв’язку з виконанням його обов’язків.

Після того, як допит розпочато,
ЗВЕТАЄМО УВАГУ на хитрощі слідчих, серед яких:

Давайте поговоримо не на протокол.
Поки слідчий не повідомив допитуваному його права та не ознайомив із ними під розпис, – допит не розпочато.
Розповідай про відомі тобі обставини.
Слідчий зобовязаний – повідомити, у зв’язку з чим і в якому кримінальному провадженні він має намір допитати певну особу та у якості кого – повідомити процесуальний статус допитуваного (свідок, потерпілий, підозрюваний, обвинувачений).
Відмова свідчити тягне за собою кримінальну відповідальність та ряд інших негативних наслідків
Кримінальна відповідальність за відмову давати покази для свідка може настати лише у тому випадку, коли свідок умисно відмовляється давати покази про відомі йому факти та обставини злочину, по конкретному кримінальному провадженні, яке розслідує слідчий.
Перекручування показів свідка з реально наданими.
Набір тексту протоколу без ваших показів чи з мінімальними відповідями.

Зазначений перелік далеко не вичерпний, так як кожен допит проводиться різними за кваліфікацією, досвідом роботи та підготовленістю слідчими, а тому не варто ігнорувати право свідка на правову допомогу, як то визначено ст. 59 Конституції України.

Останні новини
Отримання вимоги про сплату недоїмки з ЄСВ в електронній формі.
Докладніше
Період, який охоплюється перевірками ДПС.
Докладніше
Огляд практики Касаційного кримінального суду.
Докладніше
Податкові консультації: по-новому. Закон №466.
Докладніше
x